คราบเลือดเป็นอีกหนึ่งคราบสกปรกที่เกิดขึ้นและทำความสะอาดค่อนข้างยากหรือใช้ขั้นตอนที่วุ่นวายเพื่อขจัดออก เนื่องจากคราบเลือดจะยึดเกาะหรือฝังตัวบนบนพื้นผิวและแห้งอย่างรวดเร็ว หากไม่ทำความสะอาดทันทีคราบเลือดก็จะแห้งและ แข็ง

องค์ประกอบของเลือด

ภาพ1. แสดงองค์ประกอบของเลือดแระกอบไปด้วย Plasma, red blood cell, white blood cell และ Platelet.

เลือดประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้

  1. น้ำเลือด(Plasma) มีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารที่ถูกย่อยแล้วส่งไปกำจัดออกนอกร่างกาย
  2. เซลล์เม็ดเลือด
  3. เซลล์เม็ดเลือดแดง(Red blood cell) ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์ต่างๆ เซลล์เม็ดเลือดแดงจะประกอบฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนอยู่ภายในและเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีมากถึง 45%ของเลือดทั้งหมด
  4. เซลล์เม็ดเลือดขาว(White blood cell) ทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
  5. เกล็ดเลือด(Platelet) ทำหน้าที่ให้เลือดแข็งตัว เมื่อเกิดบาดแผลจะรวมตัวเป็นลักษณะตาข่ายเพื่อปิดบาดแผล

จากองค์ประกอบของเลือดข้างต้น จะพบว่าเลือดมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบค่อนข้างมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคราบฝังติดบนพื้นผิว ยากต่อการทำความสะอาด จึงได้มีการนำเอนไซม์ที่ชื่อว่า “โปรตีเอส” มาใช้ในการกำจัดหรือสลายคราบโปรตีน

โดยเอนไซม์ โปรตีเอส จะทำหน้าที่ย่อยสลายพันธะที่ยึดเหนี่ยวหรือเกาะกันระหว่างคราบโปรตีนให้สลายออกและง่ายต่อการทำความสะอาด

ภาพ2. แสดงการทำงานของเอนไซม์ โปรตีเอส โดยจะทำการสลายพันธะที่ยึดเกาะกันของโปรตีนของคราบเลือด

ปัจจุบันเอนไซม์ โปรตีเอส ถูกใช้หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น เนื่องจากมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง ใช้ในปริมาณที่น้อยแต่เห็นผลได้ดีและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย