เอกสารความปลอดภัยคืออะไร?

เอกสารความปลอดภัย หรือMaterial safety data sheet(MSDSหรือSDS) คือเอกสารข้อมูลแสดงความปลอดภัยของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะอันตรายของเคมี องค์ประกอบของเคมี ค่าความเป็นพิษ วิธีใช้ การจัดเก็บและการจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งเอกสารความปลอดภัยนี้จะถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ผลิต

 ภายในเอกสารความปลอดภัย (SDS) จะประกอบไปด้วยหัวข้อทั้งหมด 16 หัวข้อ ดังนี้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและผู้ผลิต/จัดจำหน่าย
 2. ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย
 3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม
 4. มาตรการปฐมพยาบาล
 5. มาตรการผจญเพลิง
 6. มาตรการจัดการเมื่อเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ
 7. ข้อปฏิบัติในการใช้และการเก็บรักษา
 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันภัยส่วนบุคคล
 9. คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
 10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา
 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์
 13. มาตรการการกำจัด
 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง
 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ
 16. ข้อมูลอื่นๆ

จากหัวข้อภายในอกสารความปลอดภัยทั้งหมด 16 ข้อ ล้วนมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานก่อนเริ่มใช้งานและมีการจัดเอกสารไว้ในทีทที่สามารถหาง่าย หยิบใช้ได้สะดวกทันทีเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น