การกัดกร่อน คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยจะทำการเปลี่ยนสภาพของโลหะไปจากเดิม เช่นเปลี่ยนสี ความแข็งแรงลดลง หน้าสัมผัสเปลี่ยนแปลง ซึ่งการที่จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้จะต้องอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี น้ำหรือความร้อนเพื่อทำการรีดักชั่นหรือออกซิเดชั่น

รูปภาพ กลไกในการเกิดสนิม

ผลกระทบจากการกัดกร่อน

  • ทำลายโครงสร้าง อุปกรณ์และโลหะต่าง ๆ
  • เพิ่มค่าใช้จ่ายในการกำจัดหรือป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อน
  • เป็นแหล่งของเชื้อโรค เช่นเชื้อบาดทะยัก(สนิม)
  • เป็นแหล่งสะสมและปนเปื้อนเชื้อสู่วัสดุอื่นๆและสิ่งแวดล้อม
           

                                            รูปภาพ ตัวอย่างโลหะที่เกิดการกัดกร่อน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือแพทย์

  • ทำให้เกิดการปนเปื้อนต่อผู้ใช้งาน เช่นอุปกรณ์ผ่าตัดหรือกล้องเอนโดสโคป
  • ทำให้เครื่องมือดูเก่า โทรม ไม่น่าใช้งาน
  • อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
  • เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่
                 

รูปภาพ ตัวอย่างอุปกรณ์แพทย็ที่เกิดการกัดกร่อน

วิธีกำจัดการกัดกร่อน 

มีวิธีที่จะกำจัดหรือป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ

(1). วิธีทาง Mechanical : เป็นวิธีการที่ประกอบไปด้วยการใช้แรงขัดถู ไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากการขัดของมนุษย์ หรือแรงที่มาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น กระดาษทราย เครื่องขัด เครื่องเจียร เป็นต้น

(2).วิธีทาง Chemical : เป็นวิธีการที่ใช้สารเคมีเป็นตัวป้องกันหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกัดกร่อน ตัวอย่างเช่น กรดฟอสฟอริก โซเดียมไนไตร เป็นต้น

สำหรับน้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของเรา(Topzyme)นั้น ได้ผ่านการทดสอบการกัดกร่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถป้องกันการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งขณะที่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือขณะจุ่มแช่อุปกรณ์ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของเราจะสามารถปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากการกัด